AUTO - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Το πρόγραμμα θα καταστήσει τον/την σπουδαστή/-τρια ικανό/ή να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση βιομηχανικών και οικιακών αυτοματισμών, από τη σχεδίασή τους μέχρι την παράδοση στον πελάτη και την υποστήριξη της λειτουργίας τους, καθώς και εργασίες που σχετίζονται με τη διάγνωση, τον έλεγχο και την επιδιόρθωση βλαβών σε βιομηχανικούς και οικιακούς αυτοματισμούς. Ο/Η σπουδαστής/-τρια θα είναι σε θέση να επιτύχει τα πιο πάνω εφαρμόζοντας τους κανονισμούς ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες του μελετητή και των κατασκευαστικών υλικών και εξαρτημάτων και χρησιμοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.


AUTO - Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσόντα Απασχόληση Γνωστικό Αντικείμενο / Ειδικότητα Μαθήματα AUTO CV_Gr

CV_En

Λευκωσία
1 Θεόδωρος Αναστασιάδης BSc, ΜSc, ΜΒΑ Πλήρης Μηχανική Υπολογιστών/ Ηλεκτρολογία 0102, 0203
2 Ανδρέας Ηλία BSc, MSc Πλήρης Ηλεκτρολογία

0103, 0205

3 Άννα Αντωνίου BSc, MSc Πλήρης Μαθηματικά 0101
4 Σοφία Πρατζιώτη BSc, MSc Πλήρης Πληροφορική 0104
5 Δημήτρης Τίτας BSc, MSc Μερική Ασφάλεια & Υγεία 0105
6 Γιώργος Ευθυμίου BSc, MSc Πλήρης Μηχανική Υπολογιστών/ Ηλεκτρολογία

0201, 0301, 0403

7 Ανδρέας Παναγής BSc, MSc Πλήρης Μηχανική Υπολογιστών/ Ηλεκτρολογία

0202, 0302, 0402

8 Ιωάννης Γαλάνος BSc Πλήρης Αυτοματισμοί

0204, 0303, 0304, 0305, 0404

9 Σωτήρης Χατζηιωάννου BSc, MSc Μερική Ηλεκτρολογία

0401, 0405

10 Μιχάλης Μηνά BSc Πλήρης Βοηθός Εργαστηρίου  

AUTO - Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσει τον/την σπουδαστή/-ρια ικανό/-ή να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση βιομηχανικών και οικιακών αυτοματισμών, από τη σχεδίασή τους μέχρι την παράδοση στον πελάτη και την υποστήριξη της λειτουργίας τους, καθώς και εργασίες που σχετίζονται με τη διάγνωση, τον έλεγχο και την επιδιόρθωση βλαβών σε βιομηχανικούς και οικιακούς αυτοματισμούς.

AUTO - Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του προγράμματος, ο σπουδαστής/-ρια θα είναι σε θέση:
  • Να συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας εργασίας και την ιεραρχία του τμήματος αυτοματισμών, για την εκτέλεση της καθημερινής τακτικάς ή/και έκτακτης εργασίας και συγκεντρώνει στοιχεία, συντάσσει αναφορές πάνω στη λειτουργία εγκαταστάσεων αυτοματισμών και συμπληρώνει πίνακες τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης ή/και εγκατάστασης.
  • Να συγκροτεί, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό, τμήματα οικονομοτεχνικών μελετών για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την αναβάθμιση και τη συντήρηση βιομηχανικών και οικιακών αυτοματισμών
  • Να εφαρμόζει, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό, βασικές επαγγελματικές γνώσεις υπόβαθρου και δεξιότητες που αφορούν στη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επίβλεψη της λειτουργίας βιομηχανικών και οικιακών αυτοματισμών.
  • Να επιθεωρεί, ελέγχει και αξιολογεί υλικούς πόρους προς τις διαθέσιμες προδιαγραφές και εξασφαλίζει την επάρκεια και καταλληλότητα των εργαλείων, ανλωσίμων, μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής και συντάσσει παραγγελίες τέτοιου είδους εξοπλισμού και παρακολουθεί την εξέλιξη υλοποίησης τους.
  • Να προτείνει τεχνικές λύσεις σε θέματα αυτοματισμούμε αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Τηρεί αυστηρά τους κανονισμούς σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος, συμμετέχει στη συντήρηση, στη διαδικασία βελτιστοποίησης των ειδικών καταναλώσεων ενέργειας, στη παραγγελία πρώτων υλών και ειδικών εξαρτημάτων και υλικών.
  • Να αναγνωρίζει, μετρά, ελέγχει και ρυθμίζει μέρη ή ολόκληρους μηχανισμούς φυσικοχημικών διεργασιών ή/και συγκροτημάτων παραγωγής με αυτοματισμούς, διαπιστώνει μεθοδολογικά δυσλειτουργίες και παίρνει ή προτείνει τα ενδεικνυώμενα για την εξάλειψη αυτών μέτρα, αποκαθιστά τις βλάβες και εκτελεί όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές των συντελεστών δυναμικής συμπεριφοράς και αλγορίθμων ή/και αλλαγές εξαρτημάτων, ώστε να εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών του πελάτη και εφαρμόζει συγκεκριμένες, δεδομένες προδιαγραφές, κανονισμούς ή/και εντολές εργασίας.
  • Να ταυτοποιεί τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και κυκλώματα, τα χρησιμοποιεί χωρίς λάθη, αναλύει το σύνολο των βλαβών στις οποίες επεμβαίνει, απεικονίζει τις σχετικές διαδικασίες και εξασφαλίζει την αποκατάσταση λειτουργίας, τη συντήρηση ή/και εγκατάσταση συσκευών και οργάνων αυτοματισμού, βαθμονομεί τα παραπάνω όργανα και ελέγχει προγράμματα βιομηχανικών PLC.
  • Να τηρεί τους απαιτούμενους, από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, κανονισμούς και οδηγίες που σχετίζονται με βιομηχανικούς και οικιακούς αυτοματισμούς.

AUTO - Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Μαθησιακοί Στόχοι του Προγράμματος:
Κωδικός Μαθησιακού Στόχου Περιγραφή Μαθησιακού Στόχου
LO: 01 Συγκροτεί, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό, τμήματα οικονομοτεχνικών μελετών για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την αναβάθμιση και την συντήρηση οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτοματισμών.
LO: 01.01 Εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς, χρησιμοποιώντας αναλυτικές ή αριθμητικές μεθόδους, απαραίτητους για τις τεχνικές εργασίες που θα εκτελέσει και για τον προϋπολογισμό του κόστους τους.
LO: 01.02 Εκτελεί στατιστικούς υπολογισμούς, απαραίτητους για τις επεξεργασία δεδομένων ή τεχνικών μετρήσεων.
LO: 01.03 Προτείνει την αγορά υλικών και αναλωσίμων που θα χρησιμοποιήσει με βάση τις προδιαγραφές τους, το κόστος τους, και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
LO: 01.04 Προτείνει τον εξοπλισμό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου που πρόκειται να εκτελέσει.
LO: 01.05 Χρησιμοποιεί βασικές υπολογιστικές εφαρμογές για τη διαμόρφωση κειμένου, για τη συγκρότηση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, για τη διαμόρφωση πινάκων υπολογισμών και για την παρουσίαση σε κοινό.
LO: 02 Εφαρμόζει, σε συνεργασία με τον  επιβλέποντα μηχανικό, βασικές επαγγελματικές γνώσεις υπόβαθρου και δεξιότητες, που αφορούν στη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, εγκατάσταση, και συντήρηση οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτοματισμού.
LO: 02.01 Αναγνωρίζει  και περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βασικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
LO: 02.02 Αναγνωρίζει  τα σύμβολα των εξαρτημάτων σε πολύπλοκα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά σχέδια, και κατασκευάζει με τη χρήση ΗΥ απλά μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά σχέδια κυκλωμάτων συστημάτων οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτοματισμού.
LO: 02.03 Περιγράφει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές της επιστήμης της ηλεκτρολογίας, και χρησιμοποιεί κατάλληλα θεωρήματα και διαγράμματα κυκλωμάτων για να κάνει στοιχειώδεις υπολογισμούς, που αφορούν στις οικιακές και βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στα συστήματα αυτοματισμού.
LO: 02.04 Περιγράφει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές της επιστήμης των αναλογικών ηλεκτρονικών και των ηλεκτρονικών ισχύος, και χρησιμοποιεί κατάλληλα θεωρήματα και διαγράμματα κυκλωμάτων για να κάνει στοιχειώδεις υπολογισμούς, που αφορούν στη χρήση των  αναλογικών ηλεκτρονικών και των ηλεκτρονικών ισχύος στα οικιακά και στα βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού.
LO: 02.05 Περιγράφει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές των ψηφιακών ηλεκτρονικών, και χρησιμοποιεί κατάλληλα θεωρήματα και διαγράμματα κυκλωμάτων για να κάνει στοιχειώδεις υπολογισμούς, που αφορούν στη χρήση των  ψηφιακών ηλεκτρονικών στα οικιακά και στα βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού.
LO: 02.06 Περιγράφει τις βασικές αρχές της λειτουργίας, της κατασκευής και της συντήρησης των ηλεκτρικών μηχανών, και χρησιμοποιεί κατάλληλα θεωρήματα και διαγράμματα κυκλωμάτων για να κάνει στοιχειώδεις υπολογισμούς, που αφορούν στις εφαρμογές των ηλεκτρικών μηχανών στα οικιακά και στα βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού.
LO: 02.07 Περιγράφει τις βασικές αρχές των ψηφιακών επικοινωνιών και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των πρωτοκόλλων και του διαδικτύου, και αναφέρει την χρησιμότητα τους στις οικιακές και βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στα συστήματα αυτοματισμού.
LO: 02.08 Περιγράφει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές της επιστήμης των ηλεκτρικών και των ηλεκτρονικών μετρήσεών, και χρησιμοποιεί κατάλληλα θεωρήματα και διαγράμματα κυκλωμάτων για να κάνει στοιχειώδεις υπολογισμούς, που αφορούν στη χρήση τους στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στα συστήματα αυτοματισμού.
LO: 02.09 Χειρίζεται εργαλεία και χρησιμοποιεί όργανα εργαστηρίου που σχετίζονται με τους τομείς της ηλεκτρολογίας, των ηλεκτρονικών και των ηλεκτρικών μηχανών.
LO: 03 Εφαρμόζει, σε συνεργασία με τον  επιβλέποντα μηχανικό, ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, που αφορούν στη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, εγκατάσταση, και συντήρηση οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτοματισμού.
LO: 03.01 Περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ειδικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα των οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
LO: 03.02 Περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ειδικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα των συστημάτων αυτοματισμού.
LO: 03.03 Αναφέρει και περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ηλεκτρικών αγωγών, καλωδίων και μονωτικών υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα των οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
LO: 03.04 Εφαρμόζει τους σχετικούς κανονισμούς και χρησιμοποιεί πίνακες για να υπολογίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων  οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (π.χ. διατομή καλωδίων, μέγεθος ασφάλειας κλπ).
LO: 03.05 Ερμηνεύει τα σχέδια κυκλωμάτων οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία για την υλοποίηση τους.
LO: 03.06 Ερμηνεύει τα σχέδια κυκλωμάτων ειδικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (π.χ. τηλεφωνικών, δικτύων επικοινωνίας, κλπ), και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία για την υλοποίηση τους.
LO: 03.07 Ερμηνεύει τα σχέδια κυκλωμάτων των συστημάτων αυτοματισμού, και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία για την υλοποίηση τους.
LO: 03.08 Εφαρμόζει τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας των εξαρτημάτων και μηχανημάτων των οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
LO: 03.09 Εφαρμόζει τους σχετικούς κανονισμούς και τηρεί τα μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία.
LO: 03.10 Σχεδιάζει και υλοποίει κλασσικά συστήματα αυτοματισμού. 
LO: 03.11 Σχεδιάζει και υλοποίει εφαρμογές αυτοματισμού που να περιλαμβάνουν και υδραυλικά ή πνευματικά συστήματα. 
LO: 03.12 Αναφέρει τα πλεονεκτήματα και περιγράφει τη λειτουργία των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC).
LO: 03.13 Σχεδιάζει και προγραμματίζει συστήματα αυτοματισμού, τα οποία βασίζονται στη χρήση των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC).
LO: 03.14 Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία ή/και όργανα εργαστηρίου για να διεκπεραιώσει εργασίες που αφορούν στον  έλεγχο, και τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, και των συστημάτων αυτοματισμού.
LO: 04 Τηρεί τους απαιτούμενους, από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, κανονισμούς και οδηγίες που αφορούν στις οικιακές και βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στα συστήματα αυτοματισμών, και εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες πρακτικές επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς.
LO: 04.01 Τηρεί τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας.
LO: 04.02 Τηρεί τους ειδικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που σχετίζονται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα αυτοματισμού, οι οποίοι επιβάλλονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία.
LO: 04.03 Τηρεί τις τεχνικές οδηγίες του εποπτεύοντος μηχανικού, επικοινωνώντας στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
LO: 04.04 Τηρεί τις τεχνικές οδηγίες των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που χειρίζεται, χρησιμοποιώντας εγχειρίδια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
LO: 04.05 Τηρεί τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
LO: 04.06 Τηρεί τους κανόνες ορθής επικοινωνίας.

Είσοδος (κινητές συσκευές)