• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας

Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας

Μέλη Επιτροπών Εσωτερικής Ποιότητας (αρχείο)

Οι Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ συστάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015, που αφορά στην αξιολόγηση των Ιδρυμάτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Οι Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, ο οποίος είναι συμβατός με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης και αφορά στον συντονισμό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ΜΙΕΕΚ, βάσει των προδιαγραφών που έχει θέσει ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Στόχος των Επιτροπών Εσωτερικής Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ είναι η συστηματική και τεκμηριωμένη καταγραφή και ανάδειξη του έργου κάθε Προγράμματος Σπουδών, κάθε Παραρτήματος ΜΙΕΕΚ και των ΜΙΕΕΚ συνολικά, καθώς και η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας των ΜΙΕΕΚ λειτουργούν σε απόλυτη συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση των ΜΙΕΕΚ, με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών στους σπουδαστές του, στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία της Κύπρου. Είναι αρμόδιες για την εφαρμογή όλων των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015, όπως και της δημοσιοποίησης, έντυπα και ηλεκτρονικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερωμένης, αμερόληπτης και αντικειμενικής έκθεσης αναφορικά με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και των τίτλων σπουδών που αυτό απονέμει.

Είσοδος (κινητές συσκευές)