• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • REFRIG - Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις

REFRIG - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης


Οι απόφοιτοι του προγράμματος «Ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις » θα μπορούν να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν βασικές τεχνικές ικανότητες, επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις για να αναλάβουν βασικές θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το τομέα. Η εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν στην τάξη σε συνδυασμό με την εκτεταμένη πρακτική κατάρτιση από τα εργαστηριακά μαθήματα και τη βιομηχανική εμπειρία, θα καταστίσει τους απόφοιτους ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς του τομέα του κλιματισμού (μικρά οικιακά συστήματα, κεντρικά συστήματα διαιρεμένου τύπου, κεντρικά συστήματα χειρισμού αέρα) αλλα και της ψύξης (βιομηχανικά ψυγεία , καταψύκτες, βιτρίνες). Οι απόφοιτοι θα γνωρίζουν τις σωστές διαδικασίες, μεθόδους και τεχνικές για εγκαταστάσεις, συντηρήσεις και επιδιορθώσεις των προαναφερθέντων συστημάτων. Οι δεξιότητες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των καθημερινών και εποπτικών λειτουργιών και της φροντίδα των πελατών θα βοηθήσουν τους απόφοιτους να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, κατανοώντας τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και ακολουθώντας συνάμα καλές πρακτικές στον χώρο εργασίας. Αναμένεται ότι οι απόφοιτοι θα εργοδοτηθούν σε βασικές θέσεις εργασίας σε εταιρείες που ασχολούνται με ψύξη ή κλιματισμό τόσο σε οικιακό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο.

Με το τέλος του Προγράμματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα είναι σε θέση να:
  • Κατέχουν τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις στη διαχείριση συστημάτων ψύξης και κλιματισμού με ασφάλεια και περιβαλλοντική συνείδηση.
  • Κατέχουν επαγγελματικές ικανότητες και τεχνικές δεξιότητες στις διαδικασίες και μεθόδους εγκατάστασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης διαφόρων συστημάτων ψύξης και κλιματισμού.
  • Καθορίζουν ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια σε σχέση με τη λειτουργία ενός κλιματιστικού συστήματος ή μιας ψυκτικής εγκατάστασης.
  • Αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών και προμηθευτών και αξιολογούν την επίδρασής του, τόσο στο κόστος λειτουργίας, όσο και στην κερδοφορία της επιχείρησης.
  • Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας υλικών, της επιστήμης και τεχνολογίας ψύξης και της ποιότητας υλικών στις διαδικασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης.
  • Κατέχουν βασικές γνώσεις στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και των λειτουργιών μιας επιχείρησης.
  • Αφομοιώσουν μια ποιοτική εργασιακή κουλτούρα με σκοπό να παράσχουν άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες.

Είσοδος (κινητές συσκευές)