• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Κανονισμοί Σπουδών

Κανονισμοί Σπουδών

Κανονισμοί Σπουδών (αρχείο 39 σελίδων)
1. Σκοπός:
Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η πλήρης περιγραφή των Κανονισμών Σπουδών που ισχύουν, ο καθορισμός του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των σπουδών, καθώς και η ενημέρωση των σπουδαστών και των σπουδαστριών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η φοίτησή τους στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

2. Πεδίο Εφαρμογής:
Με τους παρόντες Κανονισμούς Σπουδών ρυθμίζονται τα θέματα τα οποία αφορούν τις σπουδές και τα διπλώματα αποφοίτησης από τα Προγράμματα Σπουδών της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ.

Για να διαβάσετε και τις 39 σελίδες των Κανονισμών Σπουδών ανοίξετε το αρχείο στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας ή κάνετε κλικ εδώ.


Είσοδος (κινητές συσκευές)