• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • PSM - Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές

PSM - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ηςΠεριγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι σπουδαστές/-ριες θα έχουν αποκτήσει σφαιρική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τη λειτουργία των Αγορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν στο Τμήμα Αγορών και τη Διαχείριση Αποθεμάτων σε επιχειρήσεις στο ευρύτερο εμπόριο και τη βιομηχανία ή σε ναυτιλιακές και παραναυτιλιακές εταιρείες.

Ειδικότερα, οι σπουδαστές/-ριες θα καταστούν ικανοί/-ές να ερευνούν και να εντοπίζουν προϊόντα και προμηθευτές και να θέτουν τα κατάλληλα κριτήρια για την αξιολόγησή τους. Επιπρόσθετα, οι σπουδαστές/-ριες θα γνωρίζουν τις λειτουργίες και τα τμήματα μιας (ναυτιλιακής) επιχείρησης και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, την τεχνική των διαπραγματεύσεων, καθώς και τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης που αφορούν στο συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέπον, θα έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα κύρια μέλη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το σκοπό ύπαρξής τους. Ακόμα, θα γνωρίζουν πως λειτουργεί το διεθνές εμπόριο και η επιμελητεία, καθώς επίσης πως γίνεται η διαχείριση φορτίων.

Τέλος, οι σπουδαστές/-ριες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις Αγγλικών για επιχειρήσεις και γνώσεις προηγμένων εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ειδικότερα για τη Ναυτιλία, το πρόγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν οι σπουδαστές/-ριες να αντιλαμβάνονται τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του τομέα και τη φύση του παγκόσμιου δικτύου ναυτιλίας και των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

Είσοδος (κινητές συσκευές)