ELEC - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσει τον/την σπουδαστή/-ρια ικανό/-ή να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών, από τη σχεδίασή τους μέχρι την παράδοση στον πελάτη και την υποστήριξη της λειτουργίας τους, καθώς και εργασίες που σχετίζονται με τη διάγνωση, τον έλεγχο και την επιδιόρθωση βλαβών στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμούς. Ο/Η σπουδαστής/-τρια θα είναι σε θέση να επιτύχει τα πιο πάνω εφαρμόζοντας τους κανονισμούς ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες του μελετητή και των κατασκευαστικών υλικών και εξαρτημάτων και χρησιμοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.


ELEC - Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσόντα Απασχόληση Γνωστικό Αντικείμενο / Ειδικότητα Μαθήματα ELEC CV_Gr

CV_En

Λευκωσία
1 Θεόδωρος Αναστασιάδης BSc, ΜSc, ΜΒΑ Πλήρης Ηλεκτρολογία/ Μηχανική Υπολογιστών 0102, 0203, 406
2 Ανδρέας Ηλία BSc, MSc Πλήρης Ηλεκτρολογία

0103, 0205, 0304, 0403

3 Άννα Αντωνίου BSc, MSc Πλήρης Μαθηματικά 0101
4 Σοφία Πρατζιώτη BSc, MSc Πλήρης Πληροφορική 0104
5 Δημήτρης Τίτας BSc, MSc Μερική Ασφάλεια & Υγεία 0105
6 Γιώργος Ευθυμίου BSc, MSc Πλήρης Ηλεκτρολογία/ Μηχανική Υπολογιστών

0201, 0301, 0403

7 Ανδρέας Παναγής BSc, MSc Πλήρης Ηλεκτρολογία/ Μηχανική Υπολογιστών

0202, 0302, 0402

8 Ιωάννης Γαλάνος BSc Πλήρης Αυτοματισμοί

0204, 0303, 0305, 0404

9 Σωτήρης Χατζηιωάννου BSc, MSc Μερική Ηλεκτρολογία

0401, 0405

10 Φώτος Πασάντας BSc Μερική Ηλεκτρολογία 0103, 0202, 0301, 0405
11 Μιχάλης Μηνά BSc Πλήρης Βοηθός Εργαστηρίου  

ELEC - Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσει τον/την σπουδαστή/-ρια ικανό/-ή να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών, από τη σχεδίασή τους μέχρι την παράδοση στον πελάτη και την υποστήριξη της λειτουργίας τους, καθώς και εργασίες που σχετίζονται με τη διάγνωση, τον έλεγχο και την επιδιόρθωση βλαβών στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμούς.

ELEC - Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το τέλος του προγράμματος, ο σπουδαστής/-ρια θα είναι σε θέση:
  • Να συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας εργασίας και την ιεραρχία του τμήματος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών, για την εκτέλεση της καθημερινής τακτικής ή/και έκτακτης εργασίας και συγκεντρώνει στοιχεία, συντάσσει αναφορές πάνω στη λειτουργία εγκαταστάσεων αυτοματισμών και συμπληρώνει πίνακες τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης ή/και εγκατάστασης.
  • Να συγκροτεί, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό, τμήματα οικονομοτεχνικών μελετών για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την αναβάθμιση και τη συντήρηση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών.
  • Να εφαρμόζει, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό, βασικές επαγγελματικές γνώσεις υπόβαθρου και δεξιότητες που αφορούν στη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επίβλεψη της λειτουργίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών.
  • Να επιθεωρεί, ελέγχει και αξιολογεί υλικούς πόρους προς τις διαθέσιμες προδιαγραφές και εξασφαλίζει την επάρκεια και καταλληλότητα των εργαλείων, αναλωσίμων, μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής και συντάσσει παραγγελίες τέτοιου είδους εξοπλισμού και παρακολουθεί την εξέλιξη υλοποίησης τους.
  • Να προτείνει τεχνικές λύσεις σε θέματα αυτοματισμών με αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Να τηρεί αυστηρά τους κανονισμούς σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος, συμμετέχει στη συντήρηση, στη διαδικασία βελτιστοποίησης των ειδικών καταναλώσεων ενέργειας, στη παραγγελία πρώτων υλών και ειδικών εξαρτημάτων και υλικών.
  • Να αναγνωρίζει, μετρά, ελέγχει και ρυθμίζει Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμούς, διαπιστώνει μεθοδολογικά δυσλειτουργίες και παίρνει ή προτείνει τα ενδεικνυόμενα για την εξάλειψη αυτών μέτρα, αποκαθιστά τις βλάβες και εκτελεί όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές των συντελεστών δυναμικής συμπεριφοράς και αλγορίθμων ή/και αλλαγές εξαρτημάτων, ώστε να εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών του πελάτη και εφαρμόζει συγκεκριμένες, δεδομένες προδιαγραφές, κανονισμούς ή/και εντολές εργασίας.
  • Να ταυτοποιεί τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και κυκλώματα, τα χρησιμοποιεί χωρίς λάθη, αναλύει το σύνολο των βλαβών στις οποίες επεμβαίνει, απεικονίζει τις σχετικές διαδικασίες και εξασφαλίζει την αποκατάσταση λειτουργίας, τη συντήρηση ή/και εγκατάσταση συσκευών και οργάνων αυτοματισμού, βαθμονομεί τα παραπάνω όργανα και ελέγχει προγράμματα βιομηχανικών PLC.
  • Να τηρεί τους απαιτούμενους, από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, κανονισμούς και οδηγίες που σχετίζονται με Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμούς.

ELEC - Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Κωδικός
Περιγραφή
 
Γνώση και Κατανόηση
LO: 01 Εξηγούν τις επαγγελματικές έννοιες, διαδικασίες και τεχνικές που διέπουν το αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Αυτοματισμού.
LO: 02 Αναπαράγουν βασικές επαγγελματικές αρχές και ποιοτικά κριτήρια στην παραγωγική διαδικασία.
LO: 03 Αναγνωρίζουν το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις λειτουργίες μιας επιχείρησης που ασχολείται με σχετικούς κλάδους.
 
Τεχνικές Δεξιότητες
LO: 04 Τηρούν τους απαιτούμενους, από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, κανονισμούς και οδηγίες που αφορούν στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και στα Συστήματα Αυτοματισμών, και εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες πρακτικές επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς.
LO: 05 Εφαρμόζουν, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό, ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, που αφορούν στη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, εγκατάσταση, και συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Αυτοματισμού.
LO: 06 Συγκροτούν, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό, τμήματα οικονομοτεχνικών μελετών για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την αναβάθμιση και την συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Αυτοματισμού.
 
Επαγγελματικές Ικανότητες
LO: 07 Υιοθετούν τη σωστή επαγγελματική κουλτούρα, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την αφετηρία της σταδιοδρομίας τους.
LO: 08 Εφαρμόζουν τη νέα μάθηση και αντιμετωπίζουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες ή διαδικασίες που εμφανίζονται στο αντικείμενο τους.
LO: 09 Συμμετέχουν στην απόκτηση πρακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και τα Συστήματα Αυτοματισμών.

Είσοδος (κινητές συσκευές)