CROP - Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Μαθησιακοί Στόχοι του Προγράμματος:
Κωδικός Μαθησιακού Στόχου Περιγραφή Μαθησιακού Στόχου
LO: 01 Εκμεταλλεύεται τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους  γνωρίζοντας τις χρήσεις, ιδιότητες και επιπτώσεις  των διαφόρων φυσικών ή παρασκευασμένων διαλυμάτων.
LO: 01.01 Kατανοεί τις έννοιες των οξέων, βάσεων, αλάτων του pH και της εξουδετέρωσης
LO: 01.02 Αντιλαμβάνεται τις διαφορές οργανικών και ανόργανων ενώσεων
LO: 01.03 Καθορίζει πειραματικά τις χαρακτηριστικές φυσικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων
LO: 01.04 Συσχετίζει τη γνώση για διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους με την απόδοση της φυτικής παραγωγής
LO: 01.05 Αναλύει τις ιδιότητες των ορυκτών της αργίλου και της οργανικής ουσίας του εδάφους
LO: 01.06 Διακρίνει τους τύπους των εδαφών με βάση τις ιδιότητές τους (κοκκομετρική σύσταση, θρόμβωση και διασπορά, δομή, αερισμός, συνεκτικότητα, θερμοκρασία)
LO: 01.07 Περιγράφει τη σχέση εδάφους - φυτών, τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη σχέση αυτή, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα των φυτών.
LO: 01.08 Διακρίνει τους φυτικούς ιστούς και όργανα
LO: 01.09 Κατανοεί τον ρόλο του Βλαστού, της Ρίζας, του  Φύλλου, των Σπερμάτων, του Άνθους, του Καρπού και του Μεσόφυλλου σε ένα φυτό.
LO: 01.10 Σχεδιάζει τον τρόπο φύτευσης κάθε φυτού ανάλογα με το είδος του ριζικού συστήματος.
LO: 01.11 Εξασφαλίζει τη σωστή βλαστικότητα των σπόρων ανάλογα με τις απαιτήσεις τους.
LO: 01.12 Ερμηνεύει τι είναι σύμπλοκες ενώσεις και τη σημασία τους στη γεωργία καθώς και τον ρόλο και σημασία των θρεπτικών στοιχείων: υδατάνθρακες και λιπίδια.
LO: 01.13 Κατανοεί τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης όπως και τα ενζυμικά μονοπάτια που λαμβάνουν χώρα και να ορίζει τα οργανίδια στα οποία πραγματοποιείται.
LO: 01.14 Αντιλαμβάνεται τον τρόπο πρόσληψης και μεταφοράς νερού και ανόργανων στοιχείων στους φυτικούς οργανισμούς και να διακρίνει το φλοίωμα από το ξύλωμα.
LO: 01.15 Απαριθμεί τους σημαντικότερους τροπισμούς των φυτών, την ύπαρξη του φυτοχρώματος και τις λειτουργίες στις οποίες αυτό εμπλέκεται.
LO: 01.16 Ονομάζει τις κύριες φυτικές ορμόνες και τις δράσεις τους καθώς και τις αλλαγές στη φυσιολογία των φυτών κάτω από ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος, την ύπαρξη των δευτερογενών μεταβολιτών στα φυτά και τις κυριότερες δράσεις τους.
LO: 02 Αξιοποιεί τα δεδομένα που διαθέτει για επιτυχή σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας μονάδας βιολογικής παραγωγής.
LO: 02.01 Εξοικειωθεί σε προγράμματα διαχείρισης εγγράφων  Word, υπολογιστικών φύλλων Excel, ηλεκτρονικά προγράμματα προβολής PowerPoint.
LO: 02.02 Δημιουργεί και χρησιμοποιεί διαγράμματα για καλύτερη απεικόνιση  δεδομένων και πιο εύκολη εξόρυξη πληροφοριών καθώς και τη χρησιμοποίηση συγκεντρωτικών πινάκων, για δημιουργία ευέλικτων αναφορών.
LO: 02.03 Χρησιμοποιεί  βασικές τεχνικές που μειώνουν τον κίνδυνο και αυξάνουν την αυτοματοποίηση και την αποτελεσματικότητα.
LO: 02.04 Αναγνωρίζει τις διάφορες μορφές κινδύνων στο χώρο εργασίας του και να μπορεί να καταγράφει και να αξιολογεί τα υπάρχοντα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου.
LO: 02.05 Εφαρμόζει  μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου.
LO: 02.06 Εντοπίζει τις πηγές κινδύνων στον χώρο εργασίας του (σε μονάδα Βιολογικής Καλλιέργειας).
LO: 02.07 Κατανοεί τους τρόπους και τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη θεραπεία των ασθενειών του εδάφους και των κηπευτικών.
LO: 02.08 Εγκαθιστά το σύστημα άρδευσης της φυτείας καθώς και να εφαρμόζει  τις κατάλληλες καλλιεργητικές περιποιήσεις στα χειμερινά κηπευτικά στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας.
LO: 02.09 Αναγνωρίζει τα όργανα μέτρησης, και μέσω αυτών να είναι ικανός να διαβάζει την ένδειξή τους.
LO: 02.10 Περιγράφει και να αξιολογεί , συγγράφοντας λεπτομερή έκθεση, τους τρόπους με τους οποίους λαμβάνονται οι διάφορες μετρήσεις.
LO: 02.11 Δημιουργεί ένα πλήρες πρόγραμμα λήψης μετρήσεων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα όργανα.
LO: 03 Κατανοεί τις έννοιες της οικονομίας και της θεωρίας της παραγωγής για το σχεδιασμό και την εκμετάλλευση της φυτικής παραγωγής, τις βασικές λειτουργίες των φυτών και τις διαδικασίες πρόσληψης νερού και θρεπτικών.
LO: 03.01 Ορίζει τι είναι μονόδρομες και αμφίδρομες αντιδράσεις , δυναμική ισορροπία και απόδοση.
LO: 03.02 Κατανοεί τι είναι η ταχύτητα κατανάλωσης αντιδρώντων και ταχύτητα σχηματισμού προϊόντων καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
LO: 03.03 Ορίζει τι είναι τα ρυθμιστικά διαλύματα και να επισημαίνει τη σημασία τους.
LO: 03.04 Εφαρμόζει τις αμπελοκομικές τεχνικές που αφορούν τη μόρφωση, καρποφορία και τον ετήσιο κύκλο βλάστησης των πρέμνων.
LO: 03.05 Κατανοεί τη σημασία των κλαδεμάτων μόρφωσης και καρποφορίας των πρέμνων και την αξιοποίησή τους στην αμπελοκομική πράξη.
LO: 03.06 Εφαρμόζει τους τρόπους συγκομιδής και μετασυλλεκτικής διαχείρισης.
LO: 03.07 Αναγνωρίζει τις βρώσιμες και οινοποιήσιμες ποικιλίες της Κύπρου ανά περιοχή ονομασίας προέλευσης.
LO: 03.08 Εφαρμόζει πρόγραμμα Βιολογικής Αντιμετώπισης Εχθρών και Ασθενειών του Αμπελιού.
LO: 03.09 Αντιλαμβάνεται τις Γεωργικές Οικονομικές Έννοιες και να είναι σε θέση να μπορεί να δημιουργήσει μια Οικογενειακή Γεωργική Επιχείρηση ή μια Ομαδική Γεωργική Επιχείρηση.
LO: 03.10 Ξεχωρίζει μια Κερδοφόρα από μια Ζημιογόνα Επιχείρηση και να διακρίνει τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή προϊόντων και τους τρόπους Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην αγορά μέσω των κατάλληλων μεθόδων.
LO: 03.11 Παρακολουθεί όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκή Αγροτική πολιτικής.
LO: 04 Κατανοεί την λειτουργία των μηχανών και των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και τη χρησιμοποίησή τους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
LO: 04.01 Κατανοεί τα γενικά χαρακτηριστικά της κλιματολογίας και να περιγράφει τους τύπους των κλιματικών ζωνών και τα μικροκλίματα που παρουσιάζονται στην Κύπρο.
LO: 04.02 Εξηγεί τα φαινόμενα που σχετίζονται με την Αγρομετεωρολογία (Γεωργική Μετεωρολογία) και να προβλέπει τις επιπτώσεις τους στις καλλιέργειες.
LO: 04.03 Χρησιμοποιεί αγρομετεωρολογικούς σταθμούς και μετεωρολογικά όργανα, να κατανοεί και να επεξεργάζεται τα μετεωρολογικά - κλιματικά δεδομένα.
LO: 04.04 Κατανοεί τους τρόπους και τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη θεραπεία των ασθενειών του εδάφους και των κηπευτικών.
LO: 04.05 Εγκαθιστά το σύστημα άρδευσης της φυτείας καθώς και να εφαρμόζει  τις κατάλληλες καλλιεργητικές περιποιήσεις στα θερινά κηπευτικά στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας.
LO: 04.06 Κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών και να απαριθμεί τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο γεωργικός ελκυστήρας καθώς και τα συστήματά του.
LO: 04.07 Επιλέγει τους κατάλληλους τύπους των παρελκομένων μηχανημάτων του γεωργικού ελκυστήρα και να περιγράφει τους τρόπους μετάδοσης της δύναμης στα παρελκόμενα μηχανήματα.
LO: 04.08 Κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των αντλιών, των αεροσυμπιεστών και γενικά των βασικών μηχανών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή.
LO: 04.09 Αναγνωρίζει τις μεγάλες δυνατότητες που παρέχει ο γεωργικός ελκυστήρας στην εκτέλεση ποικιλόμορφων εργασιών.
LO: 04.10 Επισημαίνει τις βασικές έννοιες της Φυτοπαθολογίας.
LO: 04.11 Κατανοεί τις αιτίες που προκαλούν ασθένειες στις καλλιέργειες και να αναγνωρίζει την κάθε ασθένεια και τους τρόπους μετάδοσης.
LO: 04.12 Διακρίνει τους Μύκητες, τα Βακτήρια, τα  Φυτοπλάσματα και τους Ιούς καθώς και να εφαρμόζει τεχνικές πρόληψης.
LO: 05 Υποδεικνύει τις χρήσεις, ιδιότητες και επιπτώσεις των διαφόρων φυσικών ή παρασκευασμένων διαλυμάτων στις βιολογικές καλλιέργειες.
LO: 05.01 Ερμηνεύει τους Κύκλους των θρεπτικών στοιχείων του Ν, του Ρ και του Κ, καθώς επίσης και τη σημασία των δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων.
LO: 05.02 Αναλύει τους τρόπους μετατροπής Ν στο έδαφος, τους τρόπους απορρόφησης τους από το έδαφος και τα πιθανά προβλήματα τοξικότητας .
LO: 05.03 Κατανοεί τις έννοιες Οξύτητα - Βασικότητα λιπασμάτων, Λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης και Χηλικές ενώσεις.
LO: 05.04 Ονομάζει τις κατηγορίες και τα είδη των Λιπασμάτων και να γνωρίζει τις Αρχές εφαρμογής λιπασμάτων.
LO: 05.05 Υπολογίζει τις ανάγκες των καλλιεργειών σε λιπάσματα, ανάλογα με την καλλιέργεια.
LO: 05.06 Επιλέγει το κατάλληλο είδος θερμοκηπίου και εφαρμόζει τις κατάλληλες θερμοκηπιακές μεθόδους για βελτίωση - μεγιστοποίηση της φυτικής παραγωγής.
LO: 05.07 Ασχολείται με το συνολικό κύκλο φροντίδας βιολογικών κηπευτικών καλλιεργειών, την ανάπτυξη των φυτών, τη συγκομιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία και την τήρηση των καλλιεργητικών αρχείων.
LO: 05.08 Εφαρμόζει νέες τεχνικές καλλιέργειας κηπευτικών (υδροπονία κτλ.) στα θερμοκήπια.
LO: 05.09 Εντοπίζει πηγές στο διαδίκτυο σχετικά με τις βιολογικές κηπευτικές καλλιέργειες.
LO: 05.10 Κατανοεί και να συντάσσει κείμενα στους πιο πάνω τομείς χρησιμοποιώντας την αγγλική ορολογία στην προώθηση των γεωργικών προϊόντων.
LO: 05.11 Κατανοεί τους όρους που σχετίζονται με την Ασφάλεια Υγιεινή Εργασίας και τη Νομοθεσία.
LO: 06 Εφαρμόζει στις βιολογικές καλλιέργειες τις γνώσεις του για τα φυτά σε όλα τα στάδια παραγωγής.
LO: 06.01 Εφαρμόζει τη γνώση και εμπειρία που απαιτείται για την καλλιέργεια των κηπευτικών στο θερμοκήπιο και την  προετοιμασία τους στο σπορείο.
LO: 06.02 Κατανοεί τους τρόπους και τις μεθόδους που εφαρμόζονται  για τη θεραπεία των ασθενειών του εδάφους και των κηπευτικών.
LO: 06.03 Εφαρμόζει  τις κατάλληλες καλλιεργητικές περιποιήσεις στα κηπευτικά στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας στο θερμοκήπιο καθώς και να μπορεί να εγκαθιστά το σύστημα άρδευσης της φυτείας στο θερμοκήπιο.
LO: 06.04 Αναγνωρίζει τα λαχανοκομικά είδη που καλλιεργούνται στην Κύπρο με βάση την βοτανική τους συγγένεια και να διακρίνει τον τύπο του εδάφους επιλέγοντας την κατάλληλη καλλιέργεια με βάση τις ιδιότητές του.
LO: 06.05 Διακρίνει, να κατανοεί και να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των διάφορων τύπων κηπευτικών καλλιεργειών καθώς και να συσχετίζει τη γνώση για διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους με την απόδοση της φυτικής παραγωγής.
LO: 06.06 Εφαρμόζει τεχνικές καλλιέργειας εκτός εδάφους και να αναγνωρίζει τις κύριες ασθένειες που προσβάλλουν τα κηπευτικά είδη , εφαρμόζοντας αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης τους στο θερμοκήπιο.
LO: 06.07 Αναγνωρίζει τα συμπτώματα τις κάθε ασθένειας, τους τρόπους προστασίας των καλλιεργειών από τα έντομα και τις προσβολές από νηματώδεις και ακάρεα.
LO: 06.08 Κατανοεί τις διαφορές μεταξύ της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, της Χημικής Φυτοπροστασίας και της Βιολογικής Φυτοπροστασίας καθώς και να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα πλεονεκτήματα της Βιολογικής Φυτοπροστασίας και τα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
LO: 06.09 Αναγνωρίζει τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους καθώς και τις καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτεί η καλλιέργεια τους.
LO: 06.10 Εφαρμόζει  τους τρόπους συγκομιδής και μετασυλλεκτικής διαχείρισης τους χωρίς να αλλοιώνεται η περιεκτικότητα τους σε αιθέρια έλαια καθώς και τις ιδιότητες και χρήσεις αρωματικών φυτών στην αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών, ζιζανίων.
LO: 06.11 Επισημαίνει την σημασία των Αιθέριων ελαίων, την χρήση τους στην καθημερινότητα και τους τρόπους εκχύλισης τους αναγνωρίζοντας τα σημαντικότερα Αρωματικά Φαρμακευτικά φυτά της Κύπρου.
LO: 07 Τηρεί τους απαιτούμενους, από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, κανονισμούς και οδηγίες για την δημιουργία και λειτουργία μιας μονάδας βιολογικής παραγωγής.
LO: 07.01 Εφαρμόζει βιολογικές μεθόδους θρέψης των κηπευτικών και να αναγνωρίζει εχθρούς και ασθένειες των κηπευτικών καταπολεμώντας τους  με βιολογικές μεθόδους.
LO: 07.02 Εφαρμόζει τις μεθόδους συγκομιδής, αποθήκευσης και συσκευασίας των κηπευτικών προωθώντας τα βιολογικά κηπευτικά, γνωρίζοντας για τις επιχορηγήσεις που σχετίζονται με αυτά καθώς και το δίκτυο διανομής τους στην αγορά.
LO: 07.03 Σχεδιάζει και εκπονεί επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής εφαρμόζοντας τις κατάλληλες μεθόδους συντήρησης, συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων.
LO: 07.04 Τηρεί τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες προστασίας για τη γεωργία και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων καθώς και τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
LO: 07.05 Επιλέγει τα υλικά που έχει ένα υπόστρωμα ριζοβολίας ,να επισημαίνει τους τρόπους και τις μεθόδους θέρμανσης του υποστρώματος ενός ριζωτηρίου και να χρησιμοποιεί τα παρασκευάσματα τα οποία διευκολύνουν την ριζοβολία των μοσχευμάτων.
LO: 07.06 Αναγνωρίζει τους τύπους των διαφόρων μοσχευμάτων, τις τεχνικές που εφαρμόζονται στους διάφορους τύπους μοσχευμάτων καθώς και  τα διάφορα συστήματα υδρονέφωσης  γνωρίζοντας τη σημασία της ατμοσφαιρικής υγρασίας στη ριζοβολία των μοσχευμάτων.
LO: 07.07 Ελέγχει όλους τους παράγοντες που ευνοούν την επιτυχία της  ριζοβολίας των μοσχευμάτων (θερμοκρασία, υγρασία ατμόσφαιρας- εδάφους  κ.τ.λ.), εφαρμόζει τους σωστούς τρόπους των μεταφυτεύσεων των μοσχευμάτων και ελέγχει τα στάδια στα οποία πρέπει να βρίσκεται το πολλαπλασιαστικό υλικό πριν τη διάθεση του στην αγορά.

Είσοδος (κινητές συσκευές)